Aeronautical Engineering and Commercial Pilot (International Program)

Bachelor of Engineering Program in Aeronautical Engineering and Commercial Pilot

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์รวมกับความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมการบิน และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบินพาณิชน์ เพื่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ทันสมัยและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปแก้ปัญหาจริงได้

จำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร

145 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี การศึกษาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

การศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมการบิน เป็นมาตราฐานของการพัฒนานักบินพาณิชย์ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศของประเทศ

ความสำคัญ

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการบิน มีความาสามารเป็นนักบินพาณิชย์ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามเกณฑ์มารฐานการอุดมศึกษาและสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

  • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นนักบินพาณิชย์ชั้นตรี ที่สามารถทำงานในสายการบินในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ตลอดจนยกระดับมาตราฐานการศึกษาให้ทันสมัยและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
  • ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในประเทศอันเป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการในสาชาวิชาวิศวกรรมการบิน
  • ฝึกอบรมให้บัณฑิตเป็นผู้มีวินัย มีความคิด มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา