วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
ห้อง 1101-1104 ชั้น 11
อาคารเรียนรวม 12 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
เลขที่่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
Tel
: +66 (0) 2329 8000 ต่อ 2147
Fax: +66 (0) 2329 8217
Mobile: +66 (0) 92 046 8583
+66 (0) 95 651 3840
+66 (0) 95 653 2678
Email: aviation@staff.kmitl.ac.th