วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
ห้อง 310 ชั้น 3
อาคารสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
เลขที่่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
Tel
: +66 (0) 2329 8000 ต่อ 2317 หรือ 2318
Fax: +66 (0) 2329 8217
Mobile: +66 (0) 65 558 3116

Email: iaai@kmitl.ac.th