เรียนสายวิทยาศาสตร์ และข้อมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศรับสมัครค่ะ

เตรียมความรู้พื้นฐานวิศวกรรม และความสนใจด้านวิศวกรรมการบินค่ะ

เพื่อร่วมก่อตั้งและพัฒนาหลักสูตร พร้อมทั้งพัฒนาสนามบินชุมพร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ค่ะ

สามารถติดต่อโดยตรงกับธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ และ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ค่ะ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)  สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ค่ะ

ปีการศึกษา 2560 เปิดรับประมาณ 100 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ผ่านคุณสมบัติการสอบคัดเลือกค่ะ

ชั่วโมงบินรวมไม่น้อยกว่าข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะ

ค่าใช้ธรรมเนียมการศึกษารวม 4 ปีรวม  3,520,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตำรา ค่าเรียนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ รวมค่าใช้จ่ายตอนเรียนบินปี 4 ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเครื่องแบบ ค่าประกันภัย และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกบินค่ะ

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายการบินค่ะ

ห้องปฎิบัติการจำลองการบิน ห้องปฎิบัติการวิศวกรรมการบิน 1

สมาคมนักบินไทย กองทัพอากาศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ สถาบันการบินเอเซีย  ในด้านการพัฒนาบุคลากรการบินค่ะ

เรียนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาวิศวกรรมพื้นฐาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน และ นักบินพาณิชย์ค่ะ