อาจารย์

ลำดับชื่อ- นามสกุลตำแหน่งวิชาการวุฒิการศึกษา
1.ดร.เสริมศักดิ์  อยู่เย็นอาจารย์-Ph.D. (Materials Science) Mie University, Japan
-M.S. (Materials Science) Mie University, Japan-วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ คำมูลผู้ช่วยศาสตราจารย์-วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-วท.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) สถาบันราชภัฏพระนคร
3.พลอากาศโท อาจจิตต์  เอี่ยมระหงษ์ศาสตราจารย์-M.Sc. (Aeronautical Engineering), Polytechnic Institute of New York, USA
-Dipl-Ing. (Aeronautical Engineering), German Armed Forces University in Munich, Germany
4.พลอากาศเอก ดร.พลานันท์

ปะจายะกฤตย์

อาจารย์-D.Eng. (Aerospace Engineering), Carleton University, Canada

-M.Sc. (Aeronautical Engineering), USAF Institute of Technology

-B.Eng. (Mechanical Engineering), Norwich University

 5.พลอากาศตรี สะอ้าน  สุรังษีศาสตราจารย์-M.S. (Electrical Engineering) University of Pittsburgh, USA

-วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรืออากาศ

 6.พลอากาศตรี เกษม หาญชนะอาจารย์-M.S. (System Engineering) West Coast University, USA
-วท.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน) โรงเรียนนายเรืออากาศ
7.ดร. สมชัย นรเศรษฐ์โศภนรองศาสตราจารย์-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 8.นาวาอากาศเอก ดร.ศักรินทร์ ไชยวานอาจารย์-Ph.D. (Aviation and Space Science) Oklahoma State University, USA

-M.S. (Aviation Safety) Central Missouri State University, USA
-วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรืออากาศ

9.อาจารย์ พินิช  อาษาอาจารย์-วท.ม. (สถิติประยุกต์) NIDA
-วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชมงคล
10.อาจารย์ สมสกุล เสมาอาจารย์พิเศษ-บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน) โรงเรียนนายเรืออากาศ

11.พลอากาศตรี ดร. กฤษฎ์   มีมุขอาจารย์-ปรด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน) โรงเรียนนายเรืออากาศ

12.ดร. ชินรักษ์  เธียรพงษ์รองศาสตราจารย์-Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Manchester, UK

-M.Sc. (Mechanical Engineering) University of Manchester, UK

-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13.ดร. มธุรส สุชาตะวัฒน์อาจารย์-Ph.D. (Mechanical Engineering) The University of Manchester, UK

-ปรัชญามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

-วศ.บ. เกียรตินิยม (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.ดร. จิตราภรณ์ วงศางามอาจารย์-Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Southern California, USA

-M.S. (Mechanical Engineering), University of Southern California, USA

-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี

15.ดร. สุตาภัทร  แคว้นเขาเม็งผู้ช่วยศาสตราจารย์-Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Wisconsin-Madison, USA

-วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

16.อาจารย์ ทัชธิชา ขมพินิชอาจารย์-M.Ed. (Educational Psychology) Khonkaen University
-B.A. (Psychology) Thammasat University
17.Dr.Laurent MezeixLecturer-Ph.D. (Material Science) University of Toulouse, France

-M.S. (Material Science) University of Toulouse III, France

-B.Eng. (Mechanical Engineering) University of Rennes-1, France

18.Dr.Jonathan SandsLecturer-Ph.D. (Chemical Engineering) University of Birmingham, UK

-M.S. (Chemical Engineering) University of Birmingham, UK

-BS. (Mathematical Engineering) University of Birmingham, UK

19.Assoc.Prof.Dr.Seiki SaitoAssistant Professor-Ph.D. (Electrical Engineering) Nagoya University, Japan

-B.Eng. (Electrical Engineering) Aichi Institute of Technology, Japan

เจ้าหน้าที่

ลำดับชื่อ – นามสกุลตำแหน่งวิชาการวุฒิการศึกษา
1.นางสาวภาวิศา การัตน์นักวิจัย-บธ.ม. (บริหารการบิน) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
-วท.บ. (การจัดการท่าอากาศยาน) สถาบันการบินพลเรือน
2.นายจิณณวัตร์ สวัสดิ์ดวงวิศวกร-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3.นางสาวณัชชารีย์ พิพัชร์ชัยวุฒนักประชาสัมพันธ์-ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4.นางปารณีย์ พุ่มอยู่นักวิชาการเงินและบัญชี-ศศ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5.นางสาวหงษ์สุดา สีโสดาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6.Mr. Alan LowrySpecialist-Maintenance Engineer CAA UK
7.Mr. Lars Olof Olle HagerSpecialist-JAA:CPL, FAA:ATP