อาจารย์

ลำดับชื่อ- นามสกุลตำแหน่งวิชาการวุฒิการศึกษา
1.ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  อยู่เย็น

Asst.Prof.Dr. Soemsak Yooyen

ผู้ช่วยศาสตราจารย์-PhD. (Materials Science) Mie University, Japan

-M.Sc. (Materials Science) Mie University, Japan

-วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.ดร.วราลี ปีตะวรรณ

Dr. Waralee Peetawan

อาจารย์-วท.ด. (การจัดการโลจิสติกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-M.B. (Logistic Engineering) Ohio State University

-วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.ดร.สุวิน สลีสองสม

Dr. Suwin Saleesongsom

อาจารย์-วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            พระจอมเกล้าธนบุรี

4.ดร.ประเสริฐ ประภามณฑล

Dr. Prasert Prapamonthon

 อาจารย์-D.Eng. (Power Engineering & Engineering                    Thermophysics) University of Science and                    Technology of China

-วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        พระจอมเกล้าธนบุรี

-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            พระจอมเกล้าธนบุรี

 5.ศ.พล.อ.ท.อาจจิตต์  เอี่ยมระหงษ์

Prof.Am Ardjit Iumrahong

ศาสตราจารย์-M.Sc. (Aeronautical Engineering), Polytechnic            Institute of New York, USA

-Dipl-Ing. (Aeronautical Engineering), German Armed Forces University in Munich, Germany

 6.พล.อ.ต.เกษม หาญชนะ

Avm Kasem Hamchana

อาจารย์-M.Sc. (System Engineering) West Coast University, USA

-วท.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน) โรงเรียนนายเรืออากาศ

7.ศ.พล.อ.ต.สะอ้าน  สุรังษี

Prof.Avm Sa-arn Surangsee

ศาสตราจารย์-M.Sc. (Electrical Engineering) University of                  Pittsburgh, USA

-วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรืออากาศ

8.รศ.ดร.สมชัย นรเศรษฐ์โศภน

Assoc.Prof.Dr. Somchai Norasutthipon

รองศาสตราจารย์-D.Eng. (Mechanical Engineering) Toaki University

-วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี                      พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

9.ดร.วารีรัตน์ อัครธรรม

Dr. Wareerath Akklatham

อาจารย์-PhD. (Marketing) Assumption University

-M.A. (Marketing with Management) Middlesex          University

-BBA. (Advertising) Assumption University

10.ศ.พล.อ.ท.ดร.วิโรจน์ หอมทรัพย์

Prof.Am Dr. Wiroj Homsup

ศาสตราจารย์-PhD. (Electrical Engineering) Tennessee Tech              University

-M.Sc. (Electrical Engineering) Rennselaer                    Polytechnic Institute

-B.Sc. (Electrical Engineering) Norwich Unicersity

11.ศ.พล.อ.ต.ปราโมทย์ แตงหอม

Prof.Avm Pramote Thanghom

ศาสตราจารย์-M.Sc. (Aerospace Engineering) Wichita State              University

-วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) โรงเรียนนายเรืออากาศ

12.ดร.เจษฏา ทิพย์มณเฑียร

Dr.Jedsada Tipmontian

อาจารย์-Ph.D. (Industrial Engineering, Logistics & Supply Chain Mgt) Anna University, Chennai

-วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13.ดร.อานนท์ ฝึกฝน

Dr.Arnon Pheukfhon

อาจารย์-Ph.D. (Management Science and Engineering)

-บธ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.Dr.Rudolphe Perrinอาจารย์-Ph.D. (Fluid Dynamics) Polytechnic National Institute of Toulouse, France.

เจ้าหน้าที่

ลำดับชื่อ – นามสกุลตำแหน่งวิชาการวุฒิการศึกษา
1.นางสาววิภาวดี มันเดวอ

Miss.Vibhavadee Mondevor

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินทร์
2.นางสาวกัญญาพัชร สุคนธ์ภัทร

Miss.Kanyapat Sukonphat

นักบริหารทรัพยากรบุคคล-บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3.นางสาวศุจีภรณ์ บานหอมกลิ่น

Miss.Sujeepron Banghomklin

นักวิชาการการเงิน-ศศ.บ. (บริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยราชพัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
4.นางสาวหงษ์สุดา สีโสดา

Miss. Hongsuda Seesuda

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5.Mr. Craig Alan Winterนักประชาสัมพันธ์-M.A. (TEFL) Worldwide Teachers Development        Institute

-B.A. (Psychology) Southern Illinois University at        Carbondale

6.นาวสาวฐาปณัฐ มั่นเข็มทอง

Miss. Thapanat Munkhemthong

นักวิชาการศึกษา-ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) มหาวิทยาลัย          เกษตรศาสตร์