ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แบบการรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แบบการรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แบบการรับตรงร่วมกัน

  1. รายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์แบบการรับตรงร่วมกันรอบที่ 3-1 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
  2. รายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์แบบการรับตรงร่วมกันครั้งที่ 3-1 การจัดการโลจิสติกส์
  3. รายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์แบบการรับตรงร่วมกันครั้งที่ 3-2 การจัดการโลจิสติกส์

สอบสัมภาษณ์จะถูกจัดในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียน ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเหล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง