ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (Aeronautical Engineering and Commercial Pilot Proficiency Camp) ครั้งที่ 11/2561 ประกาศรับสมัคร!!

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (Aeronautical Engineering and Commercial Pilot Proficiency Camp) ครั้งที่ 11/2561 ประกาศรับสมัคร!!

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดให้มีงาน “ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ” ในวันเสาร์ที่  19 พฤศภาคม  2561  ลงทะเบียนที่ common room ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์รวมทั้งหลักสูตรต่างๆในวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติโดยมีกำหนดการและจำนวนรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1  ประวัติการศึกษา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

 • เป็นผู้ที่มีผลคะแนน GAT,PAT,SAT หรือ ผล Test Score อื่นๆ
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยุ่ ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนมัธยมปลายหรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 • ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หริอเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561

1.2 คุณสมบัติอื่นๆ

1.2.1 สายตาไม่บอดสี

1.2.2 เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ เพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร

 1. ขั้นตอนสมัครค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
 • สมัครออนไลน์ที่  [Apply Online Now]
  • ตั้งแต่วันนี้จนถึง  2 พฤศภาคม 2561
 • วันเข้าค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
  • วันเสาร์ที่ 19 พฤศภาคม 2561

 

หมายเหตุ       

1.) ค่ายแต่ละครั้งรับจำนวนจำกัด

2.) ระบบลงทะเบียนจะแจ้งผลการสมัครในวัน และเวลาราชการถัดไปหลังจากการลงทะเบียนแล้ว

3.) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครก่อน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้

 1. ตารางเวลากิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

  08.00 – 08.30 น.

  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

  08.30 – 09:00 น.

  พิธีเปิดงานค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

  ·       วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

  ·       รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

          เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเตรียมความพร้อม

  ·       วิทยากรจากสายการบิน กล่าวถึง การเป็นนักบินพาณิชย์อาชีพ

  09.30 – 11.00 น.

  ร่วมกิจกรรมพี่สู่น้อง

  11:00 น. เป็นต้นไป

  ทดสอบความเหมาะสมด้านการบิน

เอกสารที่ต้องเตรียม ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

1.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (สำเนา 1ชุด)

2.) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบแสดงว่าสำเร็จการศึกษา (จำนวน 1ชุด)

4.) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 1 รูป)

5.) ผลคะแนน GAT,PAT,SAT หรือ ผล Test Score อื่นๆ

 1. ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อโดยตรงที่หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท์ 02-329 8000 ต่อ 2147, 095-556-8769 , 095-651-3840 หรืออีเมล aviation@staff.kmitl.ac.th โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง http://aviation.kmitl.ac.th

คลิกสมัครออนไลค์ตรงนี้เลย!