กลุ่มคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เยือนศูนย์เทคโนโลยีฮาร์บิน ประเทศจีน

ในวันที่ 8-11 เมษายน กลุ่มคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เยี่ยมชม คณะวิศวกรรม สาขาเมคคาทรอนิกส์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีฮาร์บิน ประเทศจีน