โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (Camp 2018)

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (Camp 2018)

          วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจัดให้มีงาน “ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2561” ณ หอประชุม อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รวมทั้งหลักสูตรต่างๆ ในวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยมีกำหนดการ และจำนวนรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี้

 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 ประวัติการศึกษา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

ก) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต

ข) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนมัธยมปลายหรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ

ค) ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561

1.2 คุณสมบัติอื่นๆ

ก ) สายตาไม่บอดสี

ข ) เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ เพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร

2. ขั้นตอนสมัคร ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

ครั้งที่กำหนดการวัน เดือน ปี
1• ลงทะเบียนทาง http://aviation.kmitl.ac.th/

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

• วันเข้าค่ายเตรียมความพร้อม

• วันที่ 12-28 มิถุนายน 2560

• วันที่ 29 มิถุนายน 2560

• วันที่ 1 กรกฏาคม 2560

2• ลงทะเบียนทาง http://aviation.kmitl.ac.th/

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

• วันเข้าค่ายเตรียมความพร้อม

• วันที่ 3-28 กรกฏาคม 2560

• วันที่ 31 กรกฏคม 2560

• วันที่ 5 สิงหาคม 2560

3• ลงทะเบียนทาง http://aviation.kmitl.ac.th/

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

• วันเข้าค่ายเตรียมความพร้อม

• วันที่ 7-29 สิงหาคม 2560

• วันที่ 31 สิงหาคม 2560

• วันที่ 2 กันยายน 2560

4• ลงทะเบียนทาง http://aviation.kmitl.ac.th/

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

• วันเข้าค่ายเตรียมความพร้อม

• วันที่ 4 – 22กันยายน 2560

• วันที่ 25 กันยายน 2560

• วันที่ 7 ตุลาคม 2560

5• ลงทะเบียนทาง http://aviation.kmitl.ac.th/

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

• วันเข้าค่ายเตรียมความพร้อม

• วันที่ 26 กันยายน-27 ตุลาคม 2560

• วันที่ 30  ตุลาคม 2560

• วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

6• ลงทะเบียนทาง http://aviation.kmitl.ac.th/

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

• วันเข้าค่ายเตรียมความพร้อม

• วันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2560

• วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

• วันที่ 2 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ       

1. ค่ายแต่ละครั้งรับจำนวนจำกัด

2. ระบบลงทะเบียนจะแจ้งผลการสมัครในวัน และเวลาราชการถัดไปหลังจากการลงทะเบียนแล้ว

3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครก่อน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้

3. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน http://aviation.kmitl.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย  ทาง http://aviation.kmitl.ac.th/

4. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

08.30 – 09:00 น.

พิธีเปิดงานค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

·       วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

·       รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเตรียมความพร้อม

·       วิทยากรจากสายการบิน กล่าวถึง การเป็นนักบินพาณิชย์อาชีพ

09.30 – 11.00 น.

ร่วมกิจกรรมพี่สู่น้อง

11:00 น. เป็นต้นไป

ทดสอบความเหมาะสมด้านการบิน

ณ หอประชุม 3 ตึกอาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารที่ต้องเตรียม ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

1. บัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร (สำเนา 1ชุด)

2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบแสดงว่าสำเร็จการศึกษา

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. แฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)(ถ้ามี)

 

5. ติดต่อสอบถาม

          หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อโดยตรงที่หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท์ 02-329 8000 ต่อ 2147, 095 5568769 , 095 6513840 หรืออีเมล aviation@staff.kmitl.ac.th โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง http://aviation.kmitl.ac.th

 

ดาวน์โหลด รายละเอียด

Download Description

Apply Online Now!!!