หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (วศ.บ.) ได้รับรองจากสภาวิศวกร

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (วศ.บ.) ได้รับรองจากสภาวิศวกร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (วศ.บ.) ปีหลักสูตร 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ตรวจสอบหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง คลิกที่นี่