การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา ปีการศึกษา 2560

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จะดำเนินรับสมัครคัดเลือกบุคคลจากโรงเรียนส่วนภูมิภาค และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ประจำปีการศึกษา 2560

ติดต่อสอบถาม

หาก มีข้อสงสัยให้ติดต่อโดยตรงที่หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโทรศัพท์ 02-329 8000 ต่อ 2147, 092 046 8583 ,08 6413 4247 ,

08 5941 9963 หรือ อีเมล aviation@staff.kmitl.ac.thโดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง http://aviation.kmitl.ac.th


ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา ปีการศึกษา 2560