ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ครั้งที่ 1/2560

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ครั้งที่ 1/2560

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำการเรียนการสอน ของหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
โดยใช้ชื่อว่าค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือ
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วได้ทราบแนวทางการศึกษา การเรียนการสอนและสัมผัสประสบการณ์

ด้านการเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและรับรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ทำงานด้านวิศวกรรมการบิน 
โดยกำหนดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559
สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ในระบบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
วันเสาร์ที่23 กรกฎาคม 2559

08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน บริเวณด้านหน้า ตึกอาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
09.00 – 09:30 น.พิธีเปิดงานโดยประธานหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ณ ห้องประชุม 3
09.30 – 11.00 น.กิจกรรมพี่สู่น้อง
13:00 – 16:30 น.นักเรียนทุกคนกลับเข้าห้องประชุม เพื่อรอเรียกเข้ารับการทดสอบความพร้อมดังนี้

1.) ความพร้อมด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

2.) ความพร้อมด้านนักบินพาณิชย์ โดย กัปตันสมาคมนักบินไทย

3.) ความพร้อมด้านเวชศาสตร์การบิน โดย แพทย์เวชศาสตร์การบิน

โดย ผู้ที่ได้รับการทดสอบครบ 3 ด้านแล้ว ต้องกลับเข้าห้องประชุมและร่วมกิจกรรมต่อจนเสร็จมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การ ได้รับคัดเลือกและสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบิน พาณิชย์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนัก บินพาณิชย์จะได้รับสิทธิ์ในการตรวจเวชศาสตร์การบินระดับ Class 1 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพและสิทธิในการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเวชศาสตร์การบินเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-329-8000 ต่อ 2147, http://aviation.kmitl.ac.th และ E-mail: aviation@staff.kmitl.ac.th

เอกสารที่ต้องเตรียมมาค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

1. บัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัครและผู้ปกครอง (สำเนาจำนวน 2 ชุด)

2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน Transcript (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)  จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน  (สำเนาจำนวน 2 ชุด)

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. แฟ้มประวัติผลงาน Port Folio  (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้ มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์โดยการชำระค่าเรียกเก็บซึ่ง จ่ายโดยตรงให้กับสถาบันการบินเอเซีย (AAA) ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบิน พาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังภาคการศึกษาละ 90,000 บาทตามประกาศที่ www.reg.kmitl.ac.th  โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

คลิกเพื่อลงทะเบียน